Friday, January 27, 2012

စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေရး


ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးကိုေလာကေရးရာဘက္က ဘယ္လိုဘဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဖာ္
ဓမၼေရးရာနဲ႕ တူညီမႈမရွိေသးရင္ေတာ့    ထုိစီမံကိန္းသည္ ရုပ္၀တၳဳ၏    တိုးတက္ေရးသို႕သာ
ဦတည္ေနၿပီး စိတ္ဓာတ္ေရးရာ    က်ဆင္းရျခင္းဟူေသာ    ဆိုးက်ဳိးရလဒ္ကိုပင္ ပိုင္ဆိုင္သြား
ႏိုင္ေလ၏။

ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလိုက္ၿပီး လူေနမႈဘ၀အဆင့္တန္း မည္သို႔ပင္ေျပာင္းလဲေစကာမူ
စိတ္ဓာတ္၏ အသိတရားျဖင့္ ထိမ္းကြပ္ျခင္းမရွိလွ်င္ေတာ့ အသိအျမင္ေမွာက္မွားကာ ဘ၀
သံသရာကိုပင္ အန္တုခ်င္လာတတ္ေလ၏။ ထိုအခ်ိန္သည္ မာန္မာနတရားတို႕၏ ႀကီးစိုးမႈ
အထြက္ထိပ္သို႕ေရာက္သြားႏိုင္ေသာ အေျခေနျဖစ္သြားသျဖင့္ ေဖ်ာင့္ဖ် နားခ်ရခက္ခဲေသာ
အေနအထားသို႕ မလြဲမေသြ ဧကန္ေရာက္ရွိသြားေပေတာ့၏။

ထိုအခါ အသိတရားတို႔သည္ ေငြေၾကး၏ သိမ္းသြင္းဆဲြေဆာင္ရာသို႕ မသိမသာလိုက္ပါ
သြားေတာ့၏။   ေဒသနာက ၄င္းအခ်ိန္ကို ` ဆုပ္ကပ္´ ဟုသတ္မွတ္ထားေသာအခါျဖစ္
သည္ကိုလည္း    သတိထားမိသူ နည္းပါးေနသျဖင့္ ဂုဏ္ႀကီးသူတို႕၏ လုပ္ရပ္သည္သာ
ဟုတ္သည္ မွန္သည္ ဟုထင္မွတ္ေနေတာ့မည္သာျဖစ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ အဆံုးမတရားေတာ္တို႔၏တည္ေနရာအစစ္ကား ႏွလံုးသားမွာသာျဖစ္သည္။
သို႕ေသာ္ ပါစပ္ဖ်ားတြင္သာ လမ္းဆံုးေနသျဖင့္ တိက်ေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကိုမခံစား
ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘ၀ကံအက်ဳိးေပးမေကာင္းသူတို႕သည္ အားကိုးရာအျဖစ္ တစ္စံုတစ္ခုကိုရွာေဖြၾကေသာ
အခါ အသိတရားအားကိုးၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဓမၼကို ရွာေဖြသူတို႕ကား   မရွိသေလာက္နည္း
ပါးၾကသည္ ကိုမ်က္ေမွာက္ေလာကတြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေလ၏။

ေကာင္းကံသည္သာ ေကာင္းက်ဳိးကိုေပးတတ္၏၊ ေကာင္းရာဘ၀သို႔ ေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္
တတ္၏ ဟူေသာ ဓမၼအလင္းတန္းကို ထြန္းညွိထားေသာ္လည္း    အသိဥာဏ္အျမင္ကန္းေန
ေသာ သူတို႕အတြက္ မည္သို႕မွ် ျမင္ႏုိင္ဖြယ္မရွိေတာ့ေပ။

ထိုသို႕ ဓမၼအသိ အျမင္ မရွိေသာသူတို႕အတြက္ စစ္မွန္ေသာခ်မ္းသာ၏ ေ၀းရာသို႕ ေရာက္
သြားေသာအခါ စည္းစိမ္ဥစၥာ ေပါမ်ားသေလာက္ ထိုသူအတြက္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕မႈတ႔ိုသည္
မိမိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေငြေၾကးတို႕ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသည့္အလား တိုးပြားလာမည္ျဖစ္၏။

ဘ၀၏ ေအးခ်မ္းမႈသရုပ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေငြေၾကး ဂုဏ္ပကာသနသည္ တစ္ခဏတာ
ႏွစ္သိမ့္မႈကိုသာေပးတတ္၏။ ေလာဘ၏ အခိုးအေငြ႕သည္ ခ်မ္းသာသည့္အသြင္ကိုေဆာင္
ထားသျဖင့္ လူသားအားလံုး၏ ပန္းတိုင္ဟုမွတ္ထင္တတ္ၾကေလ၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရေအာင္
တိုးပြားေအာင္ လူသားတိုင္းႀကံေဆာင္ေနၾကေလ၏။ တကယ္တမ္းသိရွိလာေသာအခါတြင္
ေဆးလြန္ေသာအနာ ျဖစ္ေနသူက မ်ားေနေတာ့၏။      ေဆးရွိေသာ္လည္း ေသာက္ဖို႕ရန္
တြန္႕ဆုပ္ေနေသာအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိသြားတတ္ေလ၏။ လံုး၀ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ အေျခ
အေန မေပးေသာ္လည္း သက္သာမႈ တစ္စံုတစ္ရာကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာအျဖစ္ကိုေရာက္ရွိ
ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳမိလွ်င္ အခ်ိန္မွီေသးသည္ဟုသာ။

ထုိ႕ေၾကာင့္တိုးတက္မႈသည္ အသိျမင္ ဓမၼ၏ ထိမ္းကြပ္မႈေအာက္က ရံုးထြက္လို႕ မရႏုိင္
သည္ကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ သာဓကတို႕ျဖင့္ ထုပ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ -  -

သုပၸဗုဒၶ ႏူနာသည္ကိုပင္ ဦးစြာ တင္ျပရေပမည္။ သူ၏တစ္ကုိယ္လံုးတြင္ ႏူနာေရာဂါမ်ားက
ေနရာယူထားၾကသည့္အတြက္       ေလာကအလယ္တြင္ အက်ည္းတန္ေနရေသာလူသား
တစ္ဦးျဖစ္ေလ၏။ လူရာမ၀င္သည့္အတြက္ ဘ၀တြင္အပါယ္ခံျဖစ္ရသည္မွာ မထူးဆန္းေပ။
သူသည္ အိမ္စဥ္လွည့္လည္ၿပီး ေတာင္းစားခါ ဘ၀ကိုရပ္တည္ေနသူလည္းျဖစ္ေလ၏။

ဘ၀အေျခေနမေပးသည့္အတြက္  ေတာင္းစားေနရေစကာမူ ဓမၼအသိကိုရွာေဖြရန္အတြက္
စိတ္ဓာတ္ခြန္းအားကို အၿမဲတမ္း တြန္းကန္အားေပးရင္း အခါ အခြင့္ကို ေစာင့္စားေနေလ၏။
တစ္ေန႕ေသာအခါ ဘုရားရွင္ တရားေဟာသည္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္သျဖင့္  အစြန္အဖ်ားက်ေသာ
တစ္ေနရာက ေနလွ်က္ တရားနာယူေလ၏။

ေဒသနာနိဂံုး ဆံုးသြားေသာအခါ ေသာတာပန္တည္သြားေလေတာ့၏။    ေသာတာပန္ဟူ
သည္ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၧာ ကင္းကြားေသာ လူသားဟု စာတြင္ အဆိုရွိပါသည္။ ( မွားယြင္းေသာ
စြဲလမ္းမႈ ကင္းသူ ၊ ယံုမွားသံသယ မရွိသူ ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္)

ထင္ျမင္လြယ္ေအာင္ ေျပာဆိုရလွ်င္ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရတနာ (၃ ) ပါးကို
အသက္ထက္ဆံုးၾကည္ညိဳသူ ၊ ငါးပါးသီလကို ဘယ္ေသာအခါမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမရွိဘဲ
ခါ၀တ္ပုဆိုးကဲ့သို႔ အၿမဲထာ၀ရ တည္ရွိေအာင္္ ေစာင့္ထိမ္းသူျဖစ္၏။

ထိုစကားကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစေသာ အခန္းတစ္ခုပါရွိေသး၏။     သုပၸဗုဒၶသည္ မိမိ၏
ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဘုရားရွင္ထံ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားလိုသျဖင့္ ( ဘုရား
ရွင္ေဟာျပေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို စူးစိုက္စြာနာယူသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ စဲြလမ္းစရာ
မဟုတ္တာကို အမွန္တကယ္ သူျမင္သည့္အတြက္ ) သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ
ေၾကာင့္ တရားနာပရိသတ္မ်ား ျပန္သြားေသာအခါ ဘုရားရွင္ရွိရာသို႕ ထြက္လာခဲ့ေလ၏။
ဘုရားရွင္ထံသို႕ မေရာက္ခင္ သူ၏ ဘာသာတရားေပၚမွာ သက္၀င္မႈကို စမ္းသပ္ခံရေသာ
အေျခေနတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေလ၏။    ထိုသူကား တစ္ျခားမဟုတ္ နတ္တို႕ေသဌ္နင္း
သိၾကားမင္းျဖစ္၏။

``အေမာင္ သုပၸဗုဒၶ သင္သည္ ဆင္းရဲမဲြေတ ေသာလူဆင္းရဲတစ္ဦးျဖစ္၏ ၊ ငါေျပာခိုင္းေသာ
   စကားကို သာ သင္ေျပာမယ္ဆိုရင္      သင့္ကိုခ်မ္းသာသြားေအာင္ ငါလုပ္ေပးႏိုင္၏၊ သင္
   သည္ ဘုရားရွင္ဟာ    အမည္ခံသာျဖစ္တယ္ တကယ္မဟုတ္ ၊ တရားေတာ္ ဆိုတာကလဲ
   တကယ္ကိေလသာၿငိမ္းေၾကာင္းမဟုတ္ ၊  သံဃာေတာ္ဆိုတာကလဲ တကယ္စစ္မွန္ေသာ
   သံဃာမဟုတ္ ၊ ထိုဘုရား တရား သံဃာ ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သျဖင့္ဘာမွ် အက်ဳိးမရွိ´´
ဟု ေျပာခိုင္းေသာအခါ သုပၸဗုဒၶသည္ သိၾကားမင္းကိုပင္ တုဘက္ၿပိဳင္ကာ ေျပာဆိုၿပီး ေငါက္
ငန္းခဲ့ဘူး၏။

စစ္မွန္ေသာ အသိတရားမ်ား ႏွလံုးသားတြင္း စီးဆင္း၀င္ေရာက္လာေသာအခါ အဓမၼမ်ားကို
လြယ္ကူစြာ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္စြမ္းရွိ၏။ တန္ခိုး ၾသဇာ အရွိန္၀ါႀကီးေသာသူမ်ားကေျပာဆို ပါေသာ္
လည္း ဓမၼအသိတရားေပၚတြင္ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္လွ်က္    တုဖက္ကာ ေျပာဆိုႏိုင္သည္ကို
ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေလ၏။

ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကေအာက္ပါအတိုင္းမွတ္ခ်က္
ေပးထားေလ၏။

``ထိုကဲ့သို႕ အသိတရားခိုင္မာၿပီးေသာ    သူတစ္ေယာက္ကို သိၾကားမင္းက့ဲသို႕ တန္ခိုးရွင္
   ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမက ဆြဲေဆာင္ၾကလည္း တစ္ဆံခ်ည္မွ်င္မွ မေရြ႕ရွားေတာ့ ´´ဟူ၏။

``စိေတၱန   နီယေတ  ေလာေကာ ´´ဟူေသာ ပါဠိေတာ္အရ   စိတ္ကသာ ေလာကႀကီးကို
ဦးေဆာင္ထားသျဖင့္ ေကာင္းေသာစိတ္ ဦးေဆာင္မွသာ      သဘာ၀ေလာကႀကီး တိုးတက္
စည္ပင္ ျပန္႔ပြားၿပီး ထိုစိတ္၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားလာေသာရုပ္၀တၳဳ ျဒဗ္တို႔လည္း
ေလာကအက်ဳိးျပဳ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို ေရးသားတင္ျပအပ္ပါေတာ့သည္။

(စည္းစိမ္ဥစၥာ ခ်မ္းသာမႈ မျပည့္စံုျခင္းထက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ မျပည့္စံုျခင္းကသာ အမွန္တကယ္
 ဆင္းရဲျဖစ္သျဖင့္ ဆင္းရဲ ေအာက္တန္းက်ေနေသာ စိတ္ဓာတ္တို႕ကို ေတာ္လွန္ႏိုင္မွသာလွ်င္
ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္ဓာတ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ရည္ညႊန္းပါသည္)

No comments:

Post a Comment