Wednesday, February 1, 2012

ေခါင္းေဆာင္


ေလာကဘက္မွၾကည့္လွ်င္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ႀကီးပါ၏။ ဓမၼဘက္မွ ဆိုလွ်င္ငယ္ရြယ္သူ
မ်ားသာရွိေသးပါလိမ့္မည္။ ဦးေဆာင္မႈတို႔သည္ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားလုံးတို႕အတြက္လြန္
စြာအေရးပါသည္ကို နားလည္လွ်င္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ရႈေထာင့္မ်ဳိးစံုမွ သံုးသပ္ရမည္သာျဖစ္၏။

ပတ္၀န္းက်င္၏ ေျမွာက္ပင့္ေျပာဆိုေသာ အသံမ်ားၾကားတြင္ စီး၀င္ေမ်ာပါသြားသူမ်ားအတြက္
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏   အရည္အခ်င္းကို     သံုးသပ္ေ၀ဘန္ရမည္ကို စိုးရြံ႕ေန
တတ္ၾကေလ၏။

ေလာကေရးရာတြင္   ကြ်မ္းက်င္ေသာသူမ်ားသည္  မ်က္လံုးတစ္္ဖက္သာေကာင္းေသာသူမ်ား
ႏွင့္တူသည္ကို ဗုဒၶဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့ေလ၏။ မ်က္လံုးတစ္ဖက္ကန္းေနသည္
ကိုသတိထားမိဖို႔လိုပါသည္။

ဓမၼေရးရာတြင္ ဘ၀အတြက္လြန္စြာအေရးပါေသာ အဆံုးအမမ်ားကို မစားသံုးမိလွ်င္ သံသရာ
ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာခံႏိုင္ရည္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ သံသရာခရီးကား
လြန္စြာရွည္လွ်ားသည္ကိုလည္းသတိျပဳမိဖို႔လို၏။

ေလာကတြင္ ဂုဏ္အားျဖင့္ႀကီးျမတ္ျခင္း အသက္ရြယ္အားျဖင့္ႀကီးျမတ္ျခင္းဟု ရိုေသေလးစား
ရန္ တိုင္းတာေသာေပတံမ်ား စံျပဳခ်က္မ်ားရွိေပ၏။

အသက္အရြယ္အားျဖင့္   ႀကီးျမတ္ျခင္းမွာ   လူသားတိုင္းရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေပ၏။        သို႔ေသာ္
ကံတရား၏ စီမံမႈေအာက္မွာ ေနရသည့္အတြက္ ပံုေသေတာ့ ေျပာလို႔မရႏုိင္။

ဂုဏ္အားျဖင့္ႀကီးျမတ္ျခင္းကိုေတာ့ ဓနဂုဏ္ ေလာကီပညာဂုဏ္တို႔ကို အထူးေျပာဖြယ္မရွိေပ။
အသိပညာဂုဏ္ကသာ လူသားတို႔၏ ဘ၀သံသရာကို ေကာင္းမြန္စြာဦးေဆာင္ႏိုင္ေပ၏။

ဓမၼေရးရာ အသိပညာႀကီးမားသူတို႔အတြက္ေနရာတိုင္းတြင္ လူသားတိုင္း၏ အေလးထာမႈးကို
မလြဲမေသ ရႏိုင္ေလ၏။ ထိုအရာသည္ပင္ ေလာကအက်ဳိးသည္ပိုးရန္အတြက္ ကံတရားက
ေပးေသာ အခြင့္ေရးေကာင္းဟုဆုိႏိုင္ပါသည္။

ထိုအခြင့္အေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်တတ္လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္
ေလေတာ့၏။ သူ၏လုပ္ရပ္တို႔သည္ အေလာင္းေတာ္ဘ၀က ပါရမီျဖည့္ဆည္းပံုတို႔ႏွင့္တူညီ
လာမည္ျဖစ္၏။

ဓမၼအသိအျမင္ ေကာင္းမြန္လွ်င္  သားအဖပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း   ေလာကဘက္ကၾကည့္လွ်င္
အေဖက အသက္ႀကီးေပမဲ့  ဓမၼေရးရာတြင္ သားသမီးမ်ားက   ဖခင္ထက္ႀကီးေနတတ္သည္
ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပ၏။

ဓမၼအသိသည္ ဘ၀အတြက္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္းအသိျဖစ္သျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔သည္
ထိုအသိမ်ားကို လြန္စြာဆည္းပူးဖို႔ လိုအပ္ေလ၏။ ေအးခ်မ္းမႈသည္ ေဖာ္ေဆာင္သူအတြက္
လည္း ေအးခ်မ္းသလို မွီခိုသူအတြက္လည္း လြန္စြာေအးခ်မ္းလွ၏။

ေအးခ်မ္းစြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ရပ္တို႔သည္သာ မိမိႏွင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္
အစဥ္ထာ၀ရ ေနရာယူလာၾကမည္ဆိုလွ်င္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀မ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ေလ၏။


                          ``ဘ၀သည္ စိတ္ကူးပန္းခ်ီတစ္ခု´´

စိတ္ကေဆာင္သမွ် လိုက္ျဖစ္ေနရေသာအေျခအေနတစ္ခုကို မိမိတို႔သတိထားသင့္၏။
စိတ္ထားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔သည္ ကမၻာေလာကႀကီးကို လွပေအာင္
ဖန္တီးတတ္ၾက၏။ စိတ္ထားယုတ္ညံ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ကမၻာေလာကကို
အက်ည္းတန္ေအာင္ ဖန္တီးၿမဲျဖစ္ေလ၏။

ေခါင္းေဆာင္ဟုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္တည္းသာေျပာသည္မဟုတ္။
ေနရာတိုင္းတြင္ေခါင္းေဆာင္ေနရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။

မိသားစုတစ္ခုတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၏။ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ
ဆရာမမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၏၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းႀကီး ရဟန္းမ်ားက
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၏။ စသည္ စသည္ျဖင့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေပါင္းေျမာက္မ်ား
စြာရွိၾကေလ၏။

ထိုေခါင္းေဆာင္တို႔ စိတ္ကူးကိုသာ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရၿမဲျဖစ္သျဖင့္    ဘ၀
သည္လည္း ထိုသူတို႔ စိတ္ကူးထဲတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီမ်ားသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္၏။
စိတ္ကူးေကာင္းလွ်င္ ဘ၀လွႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ စိတ္ကူးမေကာင္းလွ်င္ေတာ့ ဘ၀လည္းမလွ
ႏိုင္ေတာ့ေပ။

ဘ၀ကိုေရးဆြဲေသာ သူတို႔၏စိတ္ကူးတို႔ သည္ ဓမၼအသိျဖင့္ ထိမ္းညိွထားျခင္းမရွိလွ်င္ေတာ့
မေကာင္းေသာ မိသားစုဘ၀   မေကာင္းေသာတိုင္းျပည္   မေကာင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို
ဖန္းတီးမိသလိုျဖစ္တတ္၏။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ လူသားတိုင္းသည္ အသက္အရြယ္ အေျခေန ႏွင့္ အခ်ိန္အခါအရ
မိမိႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည့္သူမ်ားသာျဖစ္ေလ၏။ အနည္း
ဆံုး မိသားစုဘ၀ကိုေခါင္းေဆာင္ရမည္။ မိမိထက္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္လမ္းျပရမည္
သာျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခါ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမတရားေတာ္မ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ရရွိထားေသာ ဘ၀မ်ားကို ေကာင္း
မြန္စြာဖန္တီးႏိုင္ရန္ ( ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ ) ႀကိဳးစားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေရး
သားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

              (ဓမၼအသိျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဘ၀မ်ားကိုဖန္တီးႏိုင္ပါေစ။)

No comments:

Post a Comment