Sunday, July 1, 2012

မ်ဳိးဆက္သစ္ႏွင့္ အနာဂတ္                                       
                                        အိုးမဖုတ္ခင္ ၊ အိုးလုပ္စဥ္၀ယ္၊
                                  အိုးတြင္ခပ္ႏွိပ္ ၊ မွတ္ တံဆိပ္ကား၊
                                  မျပတ္မဆဲ ၊ အိုးပင္ကြဲလည္း၊
                                  အၿမဲတေစ ၊ တည္ရွိေနသို႔၊
                                  ေထြေထြေသြးသား ၊ ကေလးမ်ား၌၊
                                  ဘုရားတံဆိပ္ ၊ ဘာသာစိတ္ကို၊
                                  ခပ္ႏွိပ္ႏိုင္မွ ၊ သက္ဆံုးက်ေအာင္၊
                                  ဗုဒၶ၀ါဒီ ၊ စြဲ၍တည္မည္၊
                                  ကိုယ္စီ ခပ္ႏွိပ္ႏိုင္ေစသတည္း။  ။
                                                                            (မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္)


အနာဂတ္ကိုဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္    ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္   အသိပညာ  အတတ္ပညာမ်ားကို 
 ေလ့လာဆည္းပူးေနၾကသည္။     မိမိတို႔၏   ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေနေသာ   အရာမ်ားသည္
ထိုလူငယ္မ်ားအတြက္ တိုးတက္ေရးကို  တစ္စိပ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ သင္ၾကားညႊန္ျပေနေသာ အရာတစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

သို႔တည္းမဟုတ္ တံငါနားနီး တံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဟူေသာအဓိပၸါယ္မ်ားသည္  လူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္၏ ဘ၀ကို ထိုပတ္၀န္က်င္က မည္သို႔ မည္ပံုေဖာ္ညႊန္းထားသည္ကို    ေသခ်ာ
စဥ္းစားၾကည့္က သိသာထင္ရွားလွပါသည္။

ပတ္၀န္းက်င္၏ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားသည္သာမန္လူသားမ်ားကိုမဆိုထားႏွင့္။တစ္ခ်ဳိ႕ပါရမီရွင္မ်ား
ေတာင္မွ  ဘ၀လမ္းေၾကာင့္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သြားေအာင္ ေရြ႕လ်ားသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္
သည္ကို သတိမူသင့္လွ၏။

မ်ဳိးဆက္သစ္  လူငယ္မ်ားကို  မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိအရာမ်ားက    ထိမ္းေၾကာင္းထားေလ၏။
တစ္နည္းဆိုရေသာ္   ထိုသူတို႔ဘ၀ကို  ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္  အဓိကက်ေသာအခ်က္မ်ားထဲ  မွာပါ၀င္ေနပါသည္။  ထိုပတ္၀န္းက်င္ကိုေတာ့   အရြယ္ေရာက္ၿပီး လက္ရွိဦးေဆာင္ေနၾက
ေသာလူႀကီးမ်ား  ေခါင္ေဆာင္မ်ား ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ထိမ္းသိမ္းထားလွ်က္ရွိ၏။

ပတ္၀န္းက်င္ဟုဆိုေသာ္လည္း   အဓိကဆိုလိုရင္းမွာ   လူသားတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထား
ပင္ျဖစ္၏။   မ်ားေသာအားျဖင့္    လူသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏စိတ္ခံစားခ်က္တို႕ကိုသရုပ္ျပ
ျခင္းအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိအရာတို႔ကို ပံုေဖာ္ဖန္တီးတတ္ၾက၏။

ဥပမာ ေဒါသထြက္ေနေသာလူသည္ ေဒါသအေလွ်ာက္ ဆဲဆိုျခင္း ၾကမ္းတမ္းေသာအျပဳမူ
မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ခံစားခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္တတ္ၾက၏။

ေအးခ်မ္းေသာ  စိတ္သေဘာထားရွိသူတို႕ကလဲ မိမိတို႔ခံစားခ်က္အားေလ်ာ္ေသာ ၾကင္နာ
ယုယျခင္း    ေဖးမကူညီျခင္း ၿပံဳးရႊင္ခ်ဳိသာေသာ    အမူအယာတို႔ကိုျပသျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏
စိတ္သေဘာထားကို ေဖာ္ေဆာင္ျပသတတ္ၾက၏။

မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ ငယ္ရြယ္ေသာအခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ ေနာက္လိုက္အဆင့္သာ
ရွိေသးသျဖင့္ အတုျမင္   အတတ္သင္၍ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ အရာမ်ားကို  မိမိတို႕ ကိုယ္ပိုင္
ဟန္ပန္အျဖစ္ သိမ္ယူၾကမည္သာျဖစ္၏။

ထိုအခါ မေကာင္းေသာ     ပတ္၀န္းက်င္၏   အေျပာအဆုိ အျပဳအမူ အေနထိုင္တို႔သည္
သင္ယူေနေသာ   လူငယ္တို႔၏ အေတြးထဲတြင္      ျပဳလုပ္ေကာင္းေသာအရာမ်ားအျဖစ္
မွတ္သားထိုက္ေသာ အေနအထားအျဖစ္ေရာက္ရွိသြားႏိုင္၏။


ဘ၀ကံအက်ဳိးေပးအရ      ဆင္းရဲနိမ့္က်ေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း  စိတ္စြမ္း
ရည္အားျဖင့္   တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္     အေတြးအျမင္အားျဖင့္ သမာသမတ္က်လာ
ေအာင္ ဆင္းရဲေသာဘ၀ထဲမွ က်ဳိးစားမႈႏွင့္ ရိုးသားမႈကိုရွာေဖြအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

သမာသမတ္က်ေသာအေတြးအျမင္မ်ဳိးဟူသည္ဓမၼအသိျဖင့္တည္ေဆာက္ထားမွသာ
စစ္မွန္၍ မြန္ျမတ္ေသာ အသိအျမင္မ်ဳိးျဖစ္လာႏိုင္ေပ၏။

သို႔ေသာ္ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ စစ္မွန္ေသာ   အသိကို သာမန္ဘ၀ေနထိုင္မႈမ်ားထဲမွရွာေဖြျခင္း
သည္လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ေပ။     ထို႔ေၾကာင့္ မိဘတို႔အေနျဖင့္ သားသမီးမ်ား၏ဘ၀
ေရွ႕ေရးကို တိုးတက္ေစရန္ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးမမ်ားျဖန္႔ေ၀ရာ  ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္သင္
ၾကားေစျခင္းျဖင့္   ဘ၀အေမာေတြကို ထိမ္းခ်ဳပ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုဆည္းပူး
ေလ့လာခိုင္းသင့္လွေပ၏။

ဓမၼအေရာင္ျဖင့္ ထြန္းေတာက္လာေသာ  မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသည္  မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ဘ၀ကို
ေအးခ်မ္းသာယာေသာ အသြင္အျပင္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္၏။ ဓမၼအသိျဖင့္
ထိမ္းေၾကာင္းထားျခင္းခံရေသာ လူငယ္မ်ားသည္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား
ျဖင့္ သမာသမတ္က်ေသာ အေတြးအျမင္ မ်ားကိုေပါင္းစပ္ကာ စစ္မွန္ေအးခ်မ္းေသာဘ၀မ်ား
ကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္၏။

သို႔မွသာလွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမမ်ားျဖင့္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ   ကမၻာေလာကႀကီးသည္ ေအးခ်မ္း
သာယာၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေေသာ မိသားစုမ်ားျဖင့္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ရန္လိုမႈကင္းလွ်က္     မိမိတို႕အလိုရွိေသာ  ရည္မွန္းခ်က္မ်ား     ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို လက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင့္ မိမိအသိတစ္ေစ့တစ္ေစာင္းျဖင့္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
 

1 comment:

  1. Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

    ReplyDelete