Friday, July 20, 2012

မ်ဳိဆက္သစ္ႏွင့္ေရွ႕ေဆာင္ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားကို အသိဥာဏ္ရရွိေစရန္မွာ ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္တို႕၏ ျပဳမူ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႕က အဓိကျဖစ္ပါသည္။

ရြာတစ္ရြာတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ စကားလံုး ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ  လြန္ခဲ့ေသာ ( ၁၀ ) ႏွစ္က
ေျပာဆိုခဲ့ေသာ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သာမန္ေ၀ါဟာရမ်ားသာျဖစ္၏။ ထိုသာမန္ ေ၀ါဟာရမ်ား
ေၾကာင့္ သာမန္အသိဥာဏ္ သာမန္အေတြးေခၚမ်ားကိုသာ ေပးစြမ္းႏိုင္ေလ၏။

ရြာတစ္ရြာတြင္ စာဖတ္ေသာ အသိပညာရွင္တစ္ေယာက္ေယာက္သာရွိခဲ့လွ်င္ ရိုးရာအသံုး ထက္မကေသာဆန္းသစ္ေသာစကားဆန္းမ်ားကို ထုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္၏။ သာမန္ေ၀ါဟာရ ထက္သာလြန္ေသာ အသံုးႏႈန္းစကားစုတစ္ခုေၾကာင့္  ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးေခၚတစ္ရပ္
သည္ ေနာက္လိုက္လူငယ္မ်ားၾကားတြင္လမ္းစတစ္ခုအျဖစ္ေရွ႕ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အေျခေန
တစ္ရပ္သို႕ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေလ၏။

လူငယ္တို႔၏ သဘာ၀သည္ ေရွးကလူႀကီးမ်ားေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားကိုသာကိုးကား
ရာအျဖစ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေျပာဆိုတတ္ၾက၏။ မိမိတို႔၏ ေနာက္ျဖစ္လာမည့္   မ်ဳိးဆက္မ်ားကို
လည္း မိမိတို႔မွတ္သားထားခဲ့ေသာ စကားတို႔ျဖင့္သာ ျပန္လည္ ဆံုးမျခင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံ
ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္တတ္၏။

စာေပ၏ အကူအညီျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ တုိ႔အၾကားတြင္ သာမန္ထက္ပိုေသာ အေတြးအျမင္
တို႕ကိုေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ စကားလံုးအသစ္တို႕ကို သံုးႏႈန္းျခင္းသည္ တိုးတက္ေရးလမ္းစကို
ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာေရာက္ေလ၏။

လူသားသဘာ၀သည္ မိမိတို႔ၾကားသိခဲ့ေသာ အသိအျမင္မ်ားေပၚမူတည္၍   မိမိတို႔ဘ၀၏
ေရွ႕ေရး (တိုးတက္ေရး လမ္းစ) ကိုေတြးဆ ႀကံစည္သည္ကသာမ်ား၏။ ထုိအခါ တိုးတက္
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႕သည္ေရွ႕ကထက္မပိုေသာအလုပ္အကိုင္မ်ဳိးျဖင့္သာကုန္ဆံုးသြားတတ္
ၾကေလ၏။

ဤကား မ်ဳိးဆက္သစ္ ႏွင့္လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေနပံုျဖစ္ပါသည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္ တုိ႕ကို အသိဥာဏ္ ရရွိေစရန္္  စစ္မွန္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ား  လမ္းစေဖာ္
ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေပးဖို႔လိုပါသည္။

အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ လမ္းညႊန္ေပးေသားသူသည္ မိမိ၏ အေတြးအျမင္ျဖင့္
တိုးတက္ေရးလမ္းစကို ရွာေဖြတင္ျပရာတြင္ နည္းလမ္းဥပေဒသကို သိေစလိုခ်င္းထက္ မိမိ
ကို ေျပာျပႏိုင္သူ အျဖစ္သိေစျခင္းက ပိုသြားတတ္သည္လည္းရွိပါသည္။

အနီးကပ္ဆံုး  ဥပမာတစ္ခုထုပ္ျပရလွ်င္     တရားေဟာေသာ   ဓမၼကထိကမ်ားမွာ သိသာ
ထင္ရွားလွ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္- တရားေဟာျခင္းသည္ စစ္မွန္၍   ေအးခ်မ္းေသာ
တရားဓမၼ၏ အရသာကို သိေစျခင္း ရရွိေစျခင္းတြင္မူတည္ပါသည္။

အဓိကက်ေသာ အခ်က္သည္ သာမညအျဖစ္ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ  တရားဓမၼကိုသိေစ
လိုျခင္းထက္ မိမိသည္ တရားေဟာေကာင္းေသာပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေပၚလြင္ထင္ရွားေစလိုေသာ
အခ်က္မွာ အဓိကအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိသြားေလ၏။

စစ္မွန္ေသာဓမၼအသိကိုျဖန္႔ေ၀ရာတြင္   မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္    လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလ
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ အက်ဳိးမ်ားေလျဖစ္၏။     ဓမၼလမ္းေၾကာင္းမွတိမ္းေစာင္း
သြားခဲ့လွ်င္     ဓမၼမဟုတ္ေသာေနရာ (သို႔မဟုတ္)   ျမတ္ေသာအသိအျမင္မ်ားႀကီးစိုးမႈမရွိ
ေသာေနရာကို ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ေလ၏။

ထိုအခါ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသေလာက္ ပ်က္စီးျခင္းသို႕ ဦးတည္သြားႏိုင္ေလ၏။   လူသားတို႕၏ 
သေဘာသည္ မိမိတို႕၀ီရိယစိုက္၍        လုပ္ထားေသာအရာဟူသမွ်ကို    ပတ္၀န္းက်င္မွ
အေကာင္းျမင္မွသာလွ်င္ သေဘာေခြ  မေနာေတြ႕တတ္၏။    မိမိသည္ မွားေနေသာလမ္း
ေၾကာင္းသို႕ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း    ယခင္လုပ္ခဲ့ေသာ   ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္
ယခုအခ်ိန္တြင္ အစြမ္းကုန္သံုးထားေသာ ၀ီရိယအားကို ေရာစပ္ၿပီး မွန္သည္ထင္ေနတတ္
ေလ၏။

ထိုပတ္၀န္းက်င္ရွိ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသည္  မွန္ေနသေယာင္ျဖင့္ မွားေနေသာ   လမ္းမ်ဳိးကို
လိုက္ခဲ့မိပါက   ပန္းတိုင္ႏွင့္ေ၀းၿပီး   လမ္းေလွ်ာက္လွ်က္ လမ္းေပ်ာက္ေသာကိန္းမ်ဳိးဆိုက္
သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္   ယေန႔ေခတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္   မွန္ကန္တိက်ေသာ ေတြးေခၚမႈမ်ား
ေနာက္သို႔   စစ္မွန္ေသာ အသိဥာဏ္   ေပ်ာ့ေျပာင္းႏုညံ့ေသာႏွလံုးသားျဖင့္    ဥာဏ္တံခါး
ဖြင့္ထားၿပီး လိုက္နာဖို႔လိုပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္   ယေန႔ေခတ္    မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား
သည္ ေရွးရိုးစြဲျဖစ္ေနေသာ မွားယြင္းေသာ   အယူအဆမ်ားကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပဳထား
လွ်င္ အရင္ထက္မပိုေသာ တိုးတက္မႈမ်ဳိးကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ရမည္သာျဖစ္၏။

တိုးတက္ျခင္းဟူသည္မွာလဲ မြန္ျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ဓာတ္တို႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာ
မွသာလွ်င္ အနာဂတ္အတြက္ ေတာက္ပေသာ ဘ၀ေနထိုင္မႈမ်ားကို ဖန္းတီးပံုေဖာ္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

သို႔အတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ဟူသည္    ေကာင္းေသာလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မွ   သာလွ်င္
မ်ဳိးဆက္သစ္တို႕က ေနာက္လိုက္ျပဳသင့္ေသာသူျဖစ္ေပလိမ့္မည္။       အရာရာကိုေ၀ဘန္
ဆန္းစစ္မႈကို မျပဳႏိုင္ေသာ လူေျပာ သူေျပာ ၾကားၾကားသမွ်ကို    နာေယာင္ေနတတ္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လမ္းစဥ္ေနာက္သို႔လိုက္ခဲ့မိပါက   တစ္ခဏခ်င္းပင္  ပ်က္စီးျခင္းသို႕ ေရာက္
ရွိသြားႏိုင္မည္ျဖစ္၏။

ေခါင္းေဆာင္တို႔မည္သည္   ေခါင္းေရွာင္ေနလို႔မျဖစ္ေပ။    ေခါင္းေရွာင္တတ္ေသာ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားသည္   မသမာသူတို႔၏လႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ  ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ေရာက္ရွိႏိုင္
သည္ကို အလြန္ပင္ သတိထားဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

1 comment:

  1. Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

    ReplyDelete