Tuesday, November 13, 2012

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စြန္႔ခြာခ်ိန္


ေလာကမွာ မိမိတို႔ တကယ္ကိုေလးစားရေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကိုစြန္႔ခြါဖို႔ဆိုသည္မွာ အလြန္တရာမွ ခက္ခဲလွပါတယ္။   အေျပာလြယ္သေလာက္အလုပ္ခက္တယ္လို႔ပဲ ဆိုရမလား။ အေျခခံအားျဖင့္ သူ႕အေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈ ၊ အထင္ႀကီးေလးစားမႈ ၊ အားကိုးအားထားျပဳမႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားလို႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မည္သူမွျငင္းဆိုႏိုင္မည္မထင္ပါ။

ကိုယ္ယံုၾကည္လို႔ ကိုးစားမိခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ   အရည္အေသြးေတြ က်ဆင္း လာတဲ့တစ္ေန႔ ၊ မိမိတို႔ဟာ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးကို စြန္႔ခြါႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္။

ဓမၼသေဘာမဖက္တဲ့  ေတြးေခၚမႈသက္သက္ဟာ ထာ၀ရမွန္ကန္ႏိုင္တဲ့အရာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္တိုင္း သတိထားရမည့္ အခ်က္ပါ။

ေခတ္ကာလတစ္ခုရဲ႕ လက္ရွိအေျခေနအရ   အရာအားလံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး    ဆံုျဖတ္ခ်က္ ခ်တတ္တဲ့      လူမ်ဳိးဟာ ``ကာလေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္´´သက္သက္ပဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္တိုေတာအတြင္းမွာ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕   အားေပးေျမွာက္စားမႈစေသာ ဘ၀ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခ်ုဳိ႕တစ္စိပ္ပိုင္းေလာက္ကိုသာ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။          သို႔ေသာ္ - - - တစ္ခါ တစ္ရံမွာ ထိုအက်ဳိးရလဒ္ကပင္ သူ၏လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို  တိုက္စားသြားႏိုင္သည္ကို အစဥ္သတိရွိရပါမယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခု (သို႔) ပတ္၀န္းက်င္ကလက္ခံႏိုင္တဲ့  အရာတစ္ခုကို အေကာင္းဆံုး လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့တဲ့အခါ ထိုသူသည္ မည္သည့္အေျခေနမွာပဲေရာက္ေရာက္ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာ မည့္လုပ္ရပ္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္က ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ အရံသင့္ရွိေနပါလိမ့္မည္။     ထိုအခါ မိမိ ထင္မွတ္မထားေသာျပဳမူ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာဘ၀ရဲ႕   ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခ်ဳိ႕ ကိုတုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားသြားေစႏိုင္ပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုသည္မွာမိမိ၏ပတ္၀န္းက်င္ကို အသိပညာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊အက်ဳိးစီးပြား အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊     တစ္ခုခုကိုအစဥ္ထာ၀ရေဆာင္ရြက္ေပးေနရျခင္းမွာ   ေပ်ာ္ရြႊင္ေနသူေတြပဲ
 ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘက္သား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈအေပၚမွာ စာနာတတ္သူလဲျဖစ္ရပါမယ္။

အႏၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာ   က်ေရာက္လာခဲ့လွ်င္လည္း အမွား အမွန္ ၊      အေၾကာင္း အက်ဳိး ၊ 
အေကာင္း အဆိုးကို ေ၀ဘန္တတ္ရပါမယ္။

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္မႈသည္ ဓမၼသေဘာတရားကို အေျခခံ၍ျဖစ္ေစ ၊ ေရွးရိုး အစဥ္အဆက္မွ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ ရိုးရာအစဥ္အလာကို အေျခခံ၍ျဖစ္ေစ ၊  မ်က္ေမွာက္ အေျခေန၏ ျဖစ္ပ်က္မႈကို အေျခခံ၍ျဖစ္ေစ ၊       တစ္စံုတစ္ခုကို အေျခခံ၍ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိရပါမယ္။ ထိုအခါ မိမိ၏ စိတ္ခံစားမႈကို ေရွ႕တန္းမတင္မိရန္    အထူးသတိ
 ျပဳရပါမယ္။

ျပႆနာတစ္္ခုကို ဆန္းစစ္ေသာအခါ မညီမွ်ျခင္းသေဘာတရားတစ္မ်ဳိးကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ထိုမညီမွ်မႈဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အားျဖင့္ အသာစီးရျခင္းႏွင့္ခံလိုက္ရျခင္းသာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုအခါ သိမ္ေမြ႕ႏုညံ့ေသာစိတ္၏ သေဘာတရားမွာ အလြန္တရာမွ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ခံလိုက္ရ 
တဲ့ဘက္ကို  အသနားပိုၿပီးအသာစီးရေသာဘက္ကိုမူအလိုလိုမေက်နပ္မနပ္ျဖစ္လာႏိုင္ေလ၏။ ထိုျပႆနာမ်ဳိးသည္ ခံစားမႈကို အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္မိလွ်င္ ၉၉% မွားသြားႏိုင္ေပ၏။    

အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပႆနာ၏ အရစ္အျမစ္မွာ ခံရျခင္း ၊အသာစီးရျခင္းမ်ားမဟုတ္ေသာ
ေၾကာင့္ ပင္တည္း။       ျပႆနာတစ္ခုသည္အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ကိုမရွာပဲ     ဆံုးျဖတ္မိလွ်င္ 
ထိုအေၾကာင္း ရင္း၏ အက်ဳိး (ရလဒ္) ကိုသာ ဆံုးျဖတ္မိတတ္၏။

ေခါင္းေဆာင္သည္ ေနာက္လိုက္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္    သူမ်ားထက္မပိုေသာ သာမန္စိတ္ကူး 
မ်ဳိးျဖင့္ ဘယ္အရာကိုမွလုပ္ေဆာင္၍မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္တိုင္းသည္သာမန္စိတ္္ကူး ထက္ထူးျခားေနရပါမယ္။ မိမိႏွင့္မျခားေသာသူတစ္ေယာက္ကိုလည္းမည္သူကမွ်ေခါင္းေဆာင္ ဟုလက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္္   ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္သည္      မိမိသႏၱာန္မွာထက္ျမတ္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ဳိးကို ထာ၀ရရွင္သန္ေနဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။                 သို႔ေသာ္ - - ဓမၼျဖင့္ ေဘာင္ခတ္မထားေသာထိုအေတြးအျမင္မ်ဳိးသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ     ဦးတည္ခ်က္မွ 
အခ်ိန္ မေရြး  ေရြ႕လ်ားသြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရပါမယ္။

ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ အစြန္းေရာက္ေသာလူသားအျဖစ္ႏွင့္         ထိုပတ္၀န္းက်င္ကို  ျပန္လည္ ဖ်က္ဆီး ႏိုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခါ - တစ္ခ်ိန္က မည္မွ်ပင္ေလးစားအားထားခဲ့ရေသာသူျဖစ္ပါေစ။        ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ထိုေခါင္းေဆာင္ကို စြန္႔ခြါႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရပါေတာ့မယ္။

သို႔ေသာ္  -  ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေနာက္လိုက္ဆိုသည္မွာ စိတ္ခံစားမႈျဖစ္စဥ္အားျဖင့္ တူညီေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ - သာမန္ျပည္သူမ်ားလြဲမွားႏိုင္ေသာ   လုပ္ရပ္တစ္ခုသည္လည္း မည္သည့္ေခါင္းတိုင္းမွာမဆို ျဖစ္ေပၚႏိုင္စရာအေၾကာင္းရွိေလ၏။

ေရွ႕သို႔တိုးတက္ေရးကိုသာ ဦးတည္ေနေသာအခါ   ေနာက္ကျဖစ္စဥ္တစ္ခ်ဳိ႕၏လြဲမွားမႈမ်ားမွာ လည္းရွိေနမည္သာျဖစ္၏။ ထိုလြဲမွားမႈမ်ဳိးသည္     တမင္ဖန္တီးထားျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ အျပစ္မျမင္အပ္ပါ။   အမွားတစ္ခုက်ဴးလြန္ဖို႔ရန္အတြက္ စနစ္တက်ဖန္တီးထားေသာျပႆနာ မ်ားႏွင့္္ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ တည္ၾကည္ျခင္း    ၊          သမာသမတ္က်ျခင္းတို႕ကို ဦးစားေပး ဆံုးျဖတ္ ေနလွ်င္ေတာ့   ထိုေခါင္းေဆာင္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ကာယအားဥာဏအားတို႔ျဖင့္ ပံ့ပိုးရန္ ေနာက္လိုက္မ်ားအေနႏွင့္ မေမ့သင့္ေပ။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုသည္ အမွားဘက္ ၊               အမ်ားလက္မခံသည့္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေန   လွ်င္ေနာက္လိုက္မ်ားမွာအေၾကာင္းယုတၱိခိုင္လံုစြာတင္ျပျခင္းျဖင့္ရပ္တန္႔ေစရပါမည္။ထိုအခါ မိမိဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေရွ႕ဆက္သြားလွ်င္ေတာ့ထိုေခါင္းေဆာင္ကိုလမ္းသာဖြင့္ေပးလုိက္ပါ။ 
ဒါေပမဲ့ သင္ကိုယ္တိုင္ေတာ့ လိုက္မသြားမိပါေစႏွင့္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမွန္တရားကို လက္မခံႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ထက္ အမွားတစ္ခ်က္ကို ေထာက္ျပႏိုင္ေသာ ေနာက္လိုက္၏     တန္ဘိုးက သာလြန္၍ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။          တစ္နည္းဆိုရေသာ္အစြမ္း ကုန္၍ ျပဳတ္က်သြားေသာသူကို တြယ္ဖက္မထားမိရန္သာျဖစ္ပါသည္။

1 comment:

  1. ေဆာင္းပါးေလး လာဖတ္သြားပါတယ္ အရွင္ဘုရား..
    ေတြးစရာေတြလဲ အမ်ားၾကီးရသြားတယ္..
    တန္ဖုိးရွိတဲ႔ ပို႔စ္ေလးကုိ အေသအခ်ာျပန္ဖတ္သြားပါတယ္ေနာ္

    ReplyDelete